Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Kancelaria Adwokacka Łukasz Kwiatkowski

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Łukasz Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą Kancelaria Adwokacka Łukasz Kwiatkowski z siedzibą w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 74/2, 90-646 Łódź, NIP 7322126785.

2) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z umowy będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zawartej umowy, dochodzeniem ewentualnych roszczeń z nią związanych, udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi uprawnionego,

3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie uprawnionego przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

5) Dane osobowe pozyskane na tej postawie mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pozyskane dane przetwarzane przez wskazanego administratora nie będą przekazane do państw trzecich.

6) Dane osobowe uprawnionego będą przetwarzane do momentu ustania wskazanych celów przetwarzania, w tym w szczególności realizacji przedmiotu umowy i dochodzenia wzajemnych praw i obowiązków.

7) Uprawniony ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych,

żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) W zakresie, w dane są przetwarzane na podstawie zgody – uprawniony prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

9) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji