Alimenty

Sprawy rodzinne

Alimenty

Dzieci nie mają możliwości samodzielnie się utrzymać ani zadbać o swoje potrzeby – do ich zapewnienia zobowiązani są rodzice. W sytuacjach, gdy jeden z nich nie angażuje się fizycznie, rzeczowo ani finansowo w opiekę, a strony nie mogą się porozumieć, możliwe jest rozwiązanie tej kwestii na drodze sądowej. Kancelaria Łukasza Kwiatkowskiego z Łodzi udziela pomocy adwokata w sprawach o alimenty.

Czym są alimenty na dziecko i jak ustalana jest ich wysokość?

Zgodnie z definicją, są to środki utrzymania w formie:

- pieniężnej,

- rzeczowej – zapewnienie mieszkania, edukacji, dostępu do leczenia, wyżywienia, ubrań itp.,

- mieszanej — stanowiącej połączenie dwóch powyższych.

Co więcej, obowiązku alimentacyjnego można dokonywać również w formie wkładu w wychowanie, opiekę i innymi osobistymi staraniami.

Sprawa o alimenty prowadzona przed sądem polega na przeanalizowaniu zaangażowania rodzica oraz jego wkładu w utrzymanie i wychowanie dziecka, a także jego osobistych możliwości zarobkowych i finansowych. Opiekunom ustawowym, którzy w imieniu dziecka starają się o uzyskanie świadczenia, w ustaleniu właściwej kwoty roszczenia może pomóc adwokat.

Należy pamiętać również o tym, że świadczenie przysługuje dziecku, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie – a nie jego opiekunowi, nawet jeśli to on jako przedstawiciel ustawowy występuje o świadczenie. Jeśli zatem kontynuuje ono edukację po ukończeniu 18. roku życia lub jest dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością, a przez to nie może podjąć pracy zarobkowej i uzyskać samodzielności, również może wszcząć sprawę o alimenty.

Alimenty a możliwości zarobkowe rodzica

Należy tutaj wskazać, że przy ustalaniu wysokości comiesięcznych świadczeń sąd bierze pod uwagę nie tylko aktualne zarobki rodzica. Podczas sprawy sądowej uwzględniane są jego rzeczywiste możliwości — czyli dochody, jakie mógłby uzyskać przy zachowaniu należytej staranności oraz wykorzystaniu swoich sił fizycznych i umysłowych. Niskie dochody nie stanowią zatem powodu do zwolnienia z obowiązku alimentacyjnego.

Pomoc prawna adwokata w sprawie o alimenty

Ze wsparcia prawnika mogą skorzystać zarówno osoby, które w imieniu dziecka starają się o uzyskanie świadczenia, jak i te, wobec których wystosowano roszczenie. Adwokat w sprawie o alimenty może udzielić pomocy w wielu kwestiach – jak na przykład ustalenie ich należnej wysokości, przygotowanie dokumentacji dowodowej, sporządzenie pism procesowych oraz reprezentacja w trakcie postępowania. Co ważne, adwokat może podjąć działania nie tylko w sprawie o nałożenie obowiązku alimentacyjnego, lecz także w wypadku, gdy konieczne jest podniesienie lub obniżenie świadczenia, a także podczas dochodzenia wypłaty zaległych alimentów.