Oferta

Prawo cywilne

obsługa spraw majątkowych oraz niemajątkowych między osobami fizycznymi i osobami prawnymi

Prawo karne

czynności obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego, czynności związane z wykonaniem kar orzeczonych i statusem skazanego

Prawo spadkowe

obsługa spraw spadkowych, w tym dziedziczenia, działu spadku, zachowku

Prawo rodzinne

obsługa spraw związanych z opieką na małoletnimi w zakresie władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dziecka, kontaktów, alimentów, pochodzenia dziecka

Prawo umów

tworzenie i modyfikacja umów zgodnie z interesem Klienta, wdrażanie procedur i audytów obowiązujących umów, egzekwowanie praw i obowiązków umownych

Prawo pracy

sprawy z zakresu stosunku pracy, relacji pracownik-pracodawca i roszczeń z tym związanych


Prawo gospodarcze

obsługa spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą osób fizycznych i prawnych

Prawo spółek

wyspecjalizowana obsługa podmiotów prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni


Prawo administracyjne

sprawy związane z działalnością organów administracji, w tym związane z wydaniem decyzji, formułowaniem wniosków, skarg, sprzeciwów

Spory sądowe

profesjonalne zastępstwo i reprezentacja przed sądami wszystkich szczebli
Windykacja należności

obsługa należności pieniężnych po stronie dłużnika związana ze stanem upadłości, jak i wierzyciela ukierunkowana na odzyskanie wierzytelności


Odszkodowania

– sprawy związane z naprawieniem szkody majątkowej i niemajątkowej powstałej wskutek wypadków przy pracy, komunikacyjnych, losowych, innych związanych z odpowiedzialnością ubezpieczyciela lub sprawcy szkody

Oferujemy

Formy współpracy

Polegające na bieżącej i doraźnej pomocy prawnej. Usługa ta polega w szczególności na ustaleniu kluczowych elementów stanu faktycznego, analizie stanu prawnego, a w konsekwencji - zarysowaniu zakresu problemu i możliwych dróg jego rozwiązania.

Polegające na obsłudze indywidualnych spraw klientów. Bezpośredni kontakt z klientem pozwala na precyzyjny dobór najdogodniejszego rozwiązania prawnego oraz jego realizację we właściwym trybie, obejmującym zarówno reprezentację w postępowaniach, negocjacjach, jak również wsparcie strony na etapie przedsądowym.

Usługa dedykowana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, opierająca się na stałym i systematycznym nadzorze nad sferą obrotu prawnego oraz rozwiązywaniem zaistniałych na tym polu problemów, ze szczególnym uwzględnieniem faktycznego i prawnego interesu klienta.

Wyspecjalizowana usługa polegająca na współpracy w zakresie powtarzalnych czynności prawnych, pozwalająca na swobodne korzystania przez Klienta z określonego katalogu usług takich jak porady prawne, wezwania, pozwy i wnioski.

Obejmująca pozaprocesowe środki odzyskiwania należności, właściwy proces sądowy oraz postępowanie egzekucyjne, ukierunkowane na odzyskanie należnych świadczeń od opornych dłużników przy możliwie najniższym nakładzie środków wierzyciela.

Wynagrodzenie

Kancelaria Adwokacka Łukasz Kwiatkowski stawia na jasne określenie zasad obliczania i wysokości wynagradzania adwokata. Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie z klientem w zależności od rodzaju świadczonej usługi i stopnia skomplikowania sprawy z uwzględnieniem norm rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. – w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Dz.U.Nr.163, poz.1348 ze zm) – w sprawie tzw. stawek minimalnych. Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelaria oferuje dogodne i elastyczne formy płatności ustalonego wynagrodzenia w formie:

• Płatności jednorazowych
• Płatności ratalnych
• Płatności opartych na zasadzie premii od sukcesu
• Pomocy prawnej świadczonej w charakterze pełnomocnika z urzędu

Ponadto otwartość na Klientów oraz indywidualne podejście do podejmowanych spraw pozwala na zastosowanie rabatów, w zależności od ilości zleconych spraw oraz bezpłatnej wstępnej konsultacji z adwokatem.